Súvisiace odkazy
Krajský úrad životného prostredia Bratislava
Krajský úrad životného prostredia Trnava
Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Žilina
Krajský úrad životného prostredia Košice
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Občan.sk
WEBJaspi
Daňový úrad
Mestský úrad

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Trenčín
Obvodný úrad Trenčín
Stále pracovisko Ilava
Stále pracovisko Bánovce nad Bebravou
Obvodný úrad Prievidza
Stále pracovisko Partizánske
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
Stále pracovisko Myjava
Obvodný úrad Považská Bystrica
Stále pracovisko Púchov
 
 

   Aktuálne akcie

 

   Stránkové hodiny pre verejnosť

     
Pondelok:   7:00 - 14:00
Utorok:   8:00 - 14:00
Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 14:00
Piatok:   8:00 - 13:00
 

Obedňajšia prestávka v trvaní 30min.

11:00 - 13:00

 
Kontakt:
Obvodný úrad životného prostredia Považská Bystrica
Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica
Telefón+421 42 4313810
Fax+421 42 4313820
E-mail: ouzp@pb.ouzp.sk
  Aktuálne informácie

AKTUALITY

 

Ako sa mám zachovať pri náleze zraneného živočícha?

 

Pozri informácie na linke:
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2011
/tlacove-spravy/ako-zachovat-pri-naleze-zraneneho-zivocicha.html
   
Deň Zeme 2011
  

Upozornenie pre chovateľov
Dňa 9.7. 2006 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie ( ES ) č. 865/2006 zo dňa 4. mája 2006, na základe ktorého certifikát pre exempláre označené fotografiou je považovaný za potvrdenie špecifické pre transakciu, a preto ako výnimka zo zákazu komerčných činností (kúpa, predaj, výmena, vrátane ponuky) je platný len na území vydávajúceho štátu. Slovenský chovateľ môže bez porušenia predpisov nadobudnúť aj exemplár označený iba fotografiou, ale len na území štátu, ktorý certifikát vydal. Ak chovateľ bude chcieť takto nadobudnutý exemplár použiť na komerčné účely (predať, vymeniť, použiť na komerčný zisk) v štáte inom ako v tom, ktorý potvrdenie vydal, je povinný požiadať ministerstvo o nový certifikát. Pôvodný certifikát je na území štátu iného ako vydávajúceho neplatný.
Táto informácia bola prevzatá z listu Ministerstva životného prostredia SR, Odboru ochrany prírody a krajiny č. 9121/2006-3.1pu/2 zo dňa 29.12. 2006.

Stupne ochrany ŽP
Popis jednotlivých stupňov ochrany.
Natura 2000
Navrhované územia európskeho významu zasahujúce do územia Trenčianskeho kraja.
Správne konania
Legislatíva k správnym konaniam.

Údaje o skládkach v okrese Považská Bystrica
Aktuálny stav ku dňu 28.2.2005.

 

 

 

  Dokumenty pre Vás
Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Považská Bystrica.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt